AZ ADÁS TARTALMÁBÓL

 

 

A „Megmentés“ rádió adásának tartalmát a következő szöveg világítja meg önöknek: 

 

A Megmentés Rádió egyik első műsorának szövegéből

 

A  Megmentés rádió adásának ez a része azt a célt szolgálja, hogy információkat közvetítsen a hallgatóknak: mit tegyenek annak érdekében, hogy túléljék a megtörtént eseményeket, amelyek még fokozódni fognak. Tudomást szereznek arról, hogy azok, akik őszintén megpróbálnak jó irányban megváltozni, milyen formában kapnak fizikai, anyagi jellegű támogatást. De főleg arról, hogy a legfontosabb és az egyetlen segítség fejében milyen Ige lesz nekik felkínálva. E segítségnek köszönhetően megérthetik az örök – az Isteni törvényeket, és ha aztán ezeket időben átviszik a mindennapi életbe, akkor lehetőséget kapnak, hogy a legnagyobb szükség idején hozzájuthassanak a jelzett fizikai támogatáshoz is.

 

 

Most helyénvaló Máté evangéliumával felidézni Jézus szavait a Bibliából:

 

Az Ember Fiának eljövetele

 

29 Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek.

30 És akkor feltűnik az Ember Fiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az Ember Fiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel.

 

36 Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja: sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem csak az Atya egyedül.

37 Ahogyan Noé napjaiban történt, úgy lesz az Ember Fia eljövetele is.

38 Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz előtt, ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába,

39 és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az Ember Fiának eljövetele is.

40 Akkor ketten lesznek a mezőn: az egyik felvétetik, a másik otthagyatik,

41 két asszony őröl a kézimalommal: az egyik felvétetik, a másik otthagyatik.

42 Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti Uratok!

43 Azt pedig jegyezzétek meg: ha tudná a ház ura, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, virrasztana, és nem hagyná betörni a házába.

44 Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Ember Fia, amelyikben nem is gondoljátok!

 

Ezekre a Szavakra mutatott rá az Ember Fia – a Szent Szellem is az Ő Igéjében. Ezért ne tévesszük szem elől őket, különösen érkezésének módját, és tanuljunk belőlük.

 

 Most az Ő Igéjéből idézünk: 

Az Igazság Fényében - Grál-üzenet

A Tiszta Liliom ünnepére 1933” című előadásból

 

És a Világosság ezt hirdetni fogja nektek rövid időn belül, és akik nem hisznek, azok megijednek!

És beteljesül a próféta ígérete, hogy eljövök a felhőkben, és meglátják az én nevemet és megismernek!

És felépítem a ti ISTENETEK és URATOK templomát itt a földön, és Királyotok leszek, aki örökre összeköt benneteket a Szellem erejével, ha lesz bennetek akarat a felemelkedésre. Gyertek és kövessetek engem, mert én itt vagyok!“

 

Miféle eljövetel a felhőkben van itt megjósolva, hogy ez összhangban legyen a természeti, vagyis az Isteni törvényekkel?

 

Igaznak kell lennie, ha már Jézus is beszélt róla. Nekünk már ez is el volt magyarázva.

 

Ismerni kell Isten Igéjét, és aszerint kell élni. Többre nincs szükségünk! Ne az „idolokat“ keressük, ne igyekezzünk senki kultuszát elismerni, akárkinek adja is ki magát, hanem az életben keressük az utat Istenhez, azután az Ő törvényei által közelebb kerülünk Ahhoz, aki az Istentől küldetett, hogy mint az Ő meghatalmazottja megvonja a hatalmat a hamis uralkodóktól és visszaadja az igazinak.

 

Ez az a bizonyos utolsó ítélet, a valódi forradalom, ami az emberiségre vár! 

 

Fordítsunk figyelmet Máté evangéliumának 40. és 41. versére, ahol ez áll:  

Akkor ketten lesznek a mezőn: az egyik felvétetik, a másik otthagyatik, két asszony őröl a kézimalommal: az egyik felvétetik, a másik otthagyatik.“

 

Ezeket a verseket a legtöbb egyház valahogy figyelmen kívül hagyja, egy egyesült államokbeli egyház kivételével, melyet az „elragadtatás” vagy néha a felemeltetés híveinek is neveznek, akik abban hisznek illetve azt várják, hogy a végső események során azok, akik elismerik az igazi Uralkodót, felemeltetnek a Földről és így meg lesznek kímélve a végső szörnyű történésektől. De a sötétség már ezt a valódi történést is lejáratta és bemocskolta, mert néhány hamis próféta éppen az USA-ban terelte saját juhait a pusztulásba, az öngyilkosságba.

Ezért itt is szükséges hozzátenni: „A türelem rózsát terem!”

 Tartsuk magunkat az Igéhez, szabaduljunk meg a fanatizmustól, és különösen a hamis kultusztól.

Az, hogy mi vagy ki minden rejtőzködik a SÖTÉTSÉG kifejezés mögött, megtudható magából az Igéből, mely a mi adásainkban fel lesz kínálva!

Ezt  a régi új dimenziót beiktatta saját evangéliumába az utolsó Istentől jött követ is, Natália de Lemeny Makedonová asszony – egy megtestesült magas szellemi személyiség – az Őskirálynő, aki Szlovákiában tevékenykedett, és erről a történésről felvilágosította az új nemzedéket az ÖRÖK TÖRVÉNYEK 1., 2. és 3. rész* című könyveivelmelyek 1997/98-ban Szlovákiában jelentek meg. Az ő Igéje a Szent Szellem Igéjének rövidített, sőt azt lehetne mondani, hogy ennek leegyszerűsített és korunkhoz jobban illő példázatokkal gazdagított változata.

Most az egyik kérdésre adott válaszából vett fontos útmutatás következik.

 

Az „Örök törvények 2“ című könyvből:

 

Kérdés: J. Silver "Jóslatok a világvégéről" című könyvében a kumé-i (Cumae) Szibilla próféciájában azt olvastam, hogy "a magas égből leereszkedik az új nemzedék". Meg tudná magyarázni, hogy ez mit jelent? Valami magas szellemek jönnek a Földre?

 

Válasz: A szöveg egyértelműen jelzi, hogy a világűrből visszatér a Földre az új nemzedék, mivel az ítélet idején UFO által el lesz ragadtatva a Földről.“

 

Még ha ez az állítás fantasztikusnak és valószerűtlennek tűnik is, az ellenkezője igaz, mert ma már a földlakók nagy csoportja hisz a földönkívüli civilizációkban, és nagy részük valóságnak veszi. Ha tehát itt vannak, biztosan van valami küldetésük.

Hasonlóképpen fel kell tenni egy másik kérdést is: Hogyan lehetne megmenteni a földlakók egy bizonyos részét, ha a Földet globális katasztrófa fenyegetné, amire már a tudomány is felfigyelt, és egyetlen megoldásnak éppen a világűrbe való menekülést látja?

De a logika szerint: „Akinek van Apja, annak minden bizonnyal van fiú vagy leánytestvére is!” De egyeseknek ezt fordítva kellene mondani: „Akinek van fiú és leánytestvére, annak kell hogy Apja is legyen!” Csak az elkényeztetett egyetlenkék gondolják ezt másképp.

Hiszen szükség esetén az érettebb testvér a földlakóknál is segít a kevésbé fejlettnek!

A következő idézetben a sorok között az van elmondva, amit az Őskirálynő, vagyis az Örök törvények című könyv szerzője már nyíltan megmondott. Embertől jön majd a segítség, az érettebb testvértől, aki segít azoknak, akik ezt a segítséget megérdemlik.

Ez a teremtés törvénye, hogy a fejlettebb segít a kevésbé fejlettnek.

Durvaanyagúságbeli ember (vagyis fizikai testben lévő ember) -a fejlettebb testvér- más bolygókon is él!

 

Idézet „Az Igazság Fényében” című műből, az „1932 Húsvét” fejezetből

Ott, ahol az ember a nagy szükségben fáradozik, gyakran egy egészen kis ajándék feleleveníti annak a tudatát, hogy Isten az ember által segít neki, ahogy ez valójában történik is, amennyiben a durvaanyagúságról van szó. Ugyanis a földön ez másképpen nem is történhet. Az azonneműség törvénye szerint Isten segítségének az ember által kell eljönnie.”

 

 A továbbiakban részleteket fogunk idézni az „Örök törvények 2 - Válaszok a kérdésekre” című könyvből:

                                                      

A 158. számú kérdés

A Nostradamus próféciákból arra lehet következtetni, hogy az ezredfordulón földönkívüliek látogatnak a Földre. Tudja, hogy melyik civilizációból vagy csillagról repülnek ide?

 

Földünket szórványosan különböző civilizációk látogatják, fentről is meg lentről is. De csak kisebb felderítő akciókról van szó, melyeknek nincs globális hatásuk az emberiségre.

A Nostradamus által meghirdetett kozmikus látogatás globális jellegű és kulcsfontosságú lesz, mivel ez lesz "az Ember Fiának eljövetele a felhőkben."

 

A 159. számú kérdés

A könyvből nem értettem meg teljesen, hogy mi a különbség a "az Ember Fiának jele" és "az Ember Fiának megjelenése a felhőkben" fogalmak között. Valóban két különböző jelentéssel bírnak?

 

Először tisztázzuk, hogy mit jelent az Ember Fiának jele. Ez egy ragyogó kereszt, olyan mintha aranyból lenne, mert ős-szellemi energia alkotja. Ez az egyetemes Igazság szimbóluma, mely közvetlenül Istentől való. Ezt a jelet egy fehér galambbal együtt, mint élő szimbólumot, magán viseli az Isten fia - Jézus és az Ember Fia - Imanuel is. Az ítélet csúcsa előtt az égen megjelenik egy hatalmas, az egész Földön egyszerre látható jel az Istentől. Ez lesz a fentről jövő Isteni segítség előjele, hogy sor kerül a választottak megmentésére, hogy ezekben a nehéz időkben tartsanak ki hitükben.

Az Ember Fiának megjelenése a felhőkben már nem csak az Isteni segítség szimbóluma, hanem az aktusa. A legkritikusabb pillanatban az égen nagyszámú repülő korong tűnik fel, ezek az új nemzedéket fogják menteni. Az egész mentőakciót az Ember Fia – a finom anyagú Parszifal fogja irányítani a Földön, akibe leszáll Imanuel szelleme. Az "Ős-szellemi szintek III" című előadásban erről Abd-ru-shin így ír:

Parszifal egykor Abd-ru-shinban járt a Földön. De a beteljesülés órájában maga Imanuel ragadja meg Parszifal földi hüvelyét, annak fáradságos átvilágítása után. Majd csak ezután szállhat alá fokozatosan minden erő ebbe a hüvelybe, hogy az embereken beteljesedjenek a kegyelemből fakadó Isteni ígéretek!

 

A 274. számú kérdés

 

Miért mondja egyszer azt, hogy az Ember Fiának Csillaga a Hale-Bopp üstökös, máskor meg azt állítja, hogy valami UFO?

 

Válasz: Az Ember Fiának Csillaga számos aktivitást magába foglaló gyűjtőfogalom, az ítélet szóhoz hasonlóan. Az Ember Fiának Csillaga sok feladattal és megnyilvánulással bír, a legszellemibb, anyagtalantól, ami közvetlenül Imanueltől való, egészen az anyagiig, ami az emberi anyagiságig ér. Itt csak az eredetük forrása ugyanaz. A teremtés különböző részeibe az összes segítséget az Ember Fia - Imanuel sugározza, és az ítélet idejével vannak összefüggésben:

 • Amikor az említett üstökös szabad szemmel látható volt a Földön, ős-szellemi sugárzásának köszönhetően fel kellett volna szellemileg ébredniük Isten prófétáinak és hírnökeinek. Hírül kellett volna adniuk az új Messiás - Imanuel eljövetelét, anyjának származását, valamint azt, hogy a választott népben fog megszületni Szlovákiában, melyet az újra inkarnálódott Mózes vezet.

 • Mivel hagyták, hogy a sötétség eltérítse őket feladatuktól annak ellenére, hogy néhányukat személyesen is meglátogattam, nekem kell teljesíteni az ő feladatukat, meghirdetni Imanuelt, Mózest és saját személyemet is.

 • Az üstökös a Nagy Megtisztítás közeli idejét jelképezte, amit sugárzásával egyúttal fel is gyorsít.

 • Az Ember Fia az üstökösön kívül egy ős-szellemi űrhajót küldött a teremtésbe -UFO közlekedési eszközökkel-, melyek ős-szellemi eredetüknek köszönhetően úgy ragyognak, mint a csillagok. A teremtés alacsonyabb szintjein is képesek ideiglenesen materializálódni, beleértve a személyzetet -az angyalokat- is.

 • Az anyahajó kisebb UFO-kat bocsát ki, amik különböző rendeltetéssel az egész teremtésben mozognak.

 • Az egyik UFO betölti a Betlehemi Csillag szerepét, és Imanuel születésekor is megjelenik.

 • A Hale-Bopp üstököst egy hatalmas rakétához vagy műholdhoz lehet hasonlítani, mely méretével, összetételével és mozgásával befolyásolja az univerzumban végbemenő szellemi és anyagi megnyilvánulásokat.

 • Idén Imanuel alászállt az anyaűrhajóba, és innen készíti elő illetve irányítja az ítéletet a Földön.

........

 

A földönkívüliekről és az UFO-król manapság már a Vatikán is nyilatkozik, sőt még néhány politikailag elismert személyiség is, mint például Paul Theodore Hellyer, volt kanadai védelmi miniszter, aki több helyen nyilvánosan beszélt arról, hogy az UFO-k és a földönkívüliek léteznek, hogy ez nem megy újdonságszámba, csak ez a tény a nyilvánosság előtt hosszú ideje el van titkolva.

Azt nyilatkozta, hogy minden embernek joga van megtudni ezeket a tényeket, mivel ez az egész emberiséget érinti.

Idézek a beszédéből:

Meg vagyok győződve, hogy világszerte még az egyszerű emberek is képesek elfogadni az információkat, melyek bevezetik őket a világ szélesebb körű valóságába. Arról a tényről van szó, hogy olyan kozmoszban élünk, ami szó szerint hemzseg az élet különböző formáitól, és valóban létezhet sok civilizáció, melyek nálunk sokkal fejlettebbek.”

Továbbá beszélt az amerikai kormány együttműködéséről bizonyos típusú vagy fajú földönkívüliekkel, a fegyveripar és a hadsereg terén.

Amikor miniszter volt UFO jelentéseket kapott, később más fontos anyagokkal és tanúkkal is kapcsolatba került, akik megerősítették ezt a tényt. Kijelentette, hogy a Földet már évezredek óta több földönkívüli civilizáció látogatja.

Ehhez a témához az „Örök törvények 2, Válaszok a kérdésekre” c. könyvből idézek:

A 27. számú kérdés:

            „Naprendszerünk összes bolygóján hozzánk hasonló emberek élnek?

Válasz: Igen, de sokkal szebbek, mivel magasabb szellemi szinten állnak. Tekintettel az eltérő éghajlati viszonyokra, és a lakosság fejlettebb szellemi szintjére, ott az élet minőségileg más, jobban éteri. Csak a bomlásnak indult sötét bolygókon élnek csúnya, deformált emberek és szellemek, bár néha technikailag fejlettebbek. Ők azok, akik a földi embereket vizsgálják, boncolják és elrabolják. Ezek a sötétek nem tudtak eljutni semmi más világos bolygóra, csak a miénkre, mivel az ő terepükre süllyedt.“

 

Paul Theodore Hellyer beszélt az úgynevezett „tiszta energiáról“ is, ami megoldásként szolgálna a globális ökológiai katasztrófára, aminek a csúcsa felé száguldunk. Elmondása szerint már léteznek technológiák ennek az energiának a kihasználására, de éppúgy el vannak titkolva, mint a földönkívüliek létezése és jelenléte.

.....

 

Most irányítsuk figyelmünket ismét „Az Igazság Fényében” című műben valamint a Bibliában található utalásokra, melyek a témához kapcsolódnak.  Az Ember Fiának kijelentése, amely a Megmentés rádió kezdő adásában hangzott el, a következő szavakkal végződik:

 

Az Igazság Fényében” című műből idézek:

   „És felírom rá az én Istenem Nevét, és az új Jeruzsálem, az új Isten városának nevét, amely alászáll a mennyből az én Istenemtől – és az én nevemet, az újat.”

 

Fordítsunk figyelmet ezekre a szavakra: „Amely alászáll a mennyből.”

 

Most a Bibliából idézek - Jelenések könyve, 21. fejezet:

2 És láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől a szent város, az új Jeruzsálem, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve.

9 És jött egy a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, telve a hét utolsó csapással, és így szólt hozzám: "Jöjj, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány feleségét!".

10 És elvitt engem szellemben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amint az Istentől, a mennyből száll alá isteni dicsőségtől átragyogva...

 

Hogyan képzelik ezt a történést -egy várost, amely alászáll a mennyből- a Biblia olvasók, illetve a Grál-üzenet egynéhány olvasója?

Tudatosítani kell, hogy számunkra a földönkívüliek és az UFO-k nem jelentenek semmi újat, mint ahogy ez első pillantásra tűnhet.

Az indiai Védákban, a Srímad – Bhágavatamban azt olvashatjuk, hogy Kardama Muni amikor meglátogatta az összes mennyei bolygót egy város nagyságú repülőgépen utazott az világűrben.

Ez a szöveg azt bizonyítja, hogy a repülő város nem valami utópia, hanem már a régmúlt időktől fogva egy magától értetődő dolog.

Sokasodnak a bizonyítékok is, például óriási kozmikus objektumokat találtak a Nap közelében, melyek nagysága nem egy városéval, hanem a bolygónkéval is felért. És éppúgy leltek óriási méretű azonosítatlan repülő tárgyakat repülni a Föld felett.

 

Az Örök törvények szerzőjének valódiságát, vagyis hogy egyenes folytatója Abdrushin küldetésének, aki „Az Igazság Fényében” című mű szerzője, bizonyítja az is, hogy az Örök törvények című könyv megjelenése után Szlovákiában annyira megnövekedett a kereslet az Grál-üzenet után, hogy ezt kénytelen volt elismerni az Örök törvények illetve a könyv szerzőjének minden ellenzője is. A ő ösztönzésre főleg az eredeti forrás után indult meg a kereslet, ami akkor csak a morvaországi Zlínben volt beszerezhető.

Azért az eredeti után, mert neki köszönhetően olyan kérdések merültek fel, melyek nem voltak megválaszolva abban a Grál-üzenetben, ami elérhető volt, amit úgy ismerünk, hogy háromkötetes, vagy másodkézből való. Ráadásul e folyamatnak köszönhető, hogy ezt követően Szlovákiában is megértük a tiszta, cenzúrázatlan Igét.

Megismerni az Igét az olyasvalami, mint ha egy olyan fát kellene megismernünk, amelyik egy területen magányosan növekedik. Az egyik oldalról nézve nagyon jól ismert, de ha megnéznénk az ellenkező oldalról, akkor lehet, hogy meg sem ismernénk. De ilyen esetben nem elég, ha más tanácsára hallgatunk, hogy hogyan néz ki egy további, második vagy harmadik oldalról. A fát meg kell kerülni minden oldalról, de még fel is kell rá mászni, hogy abban az esetben is képesek legyünk felismerni, ha nem magányosan, hanem egy sűrű erdőben fog nőni. Ma már az embert a fák nagy sűreje veszi körül, vagyis különböző vallások, szekták és különböző vallási szervezetek igéi, tanai. Ezért annál is inkább sürgető, hogy nagy lelkiismeretességgel foglalkozzunk az Igazság keresésével.

Szükségeltetik, hogy az Igazság Igéje minden általunk feltett kérdésre választ adjon, és képes legyen eloszlatni minden kétséget.

 

Most olyan időszakot élünk, amikor beteljesülnek a régi, de az új keletű ígéretek is. Ez már mindenütt megmutatkozik, és főleg oly módon, ahogy ez nekünk meg lett jósolva.

Ne feledjük, hogy Isten Követei közül még egy sem „másolta le” az elődjét,  vagyis nem akarta őt leutánozni, csak az igaz követőknek kellett őt felismerni, az általa elhozott Ige és a saját érzése alapján. Tehát Isten Igéje volt az elsődleges, és csak aztán következett a saját identitás!

 

Íme néhány ígéret a Fényből:

 

Idézet az Ember Fiának művéből, Az Igazság Fényében” egyik előadásából:  Aki most nem akarja megismerni az én Igémet valami más miatt, azt én nem fogom ismerni az ő ínsége órájában!

 

Ezért minden földi ember számára eljön az ínség órája, amikor nagy szüksége lesz az Igére!

Én és a Ige egyek vagyunk! Aki tehát ismeri az én Igémet, az engem is ismer. Testi látásra közben nincs szükség; mivel ezzel elérte velem a szellemi kapcsolatot, függetlenül attól, hogy ezt tudatosítja-e vagy sem.

Az az ember, aki elfogadta az én Igémet, ezzel engem is elfogadott, az össze van velem kötve.

De aki ilyen módon kötődik, azt a sötétség nem tudja lerántani. Azt a sötétség nem képes magával rántani a bomlás térségébe, ahová most a Fény nyomása által ő maga lesz levetve!

Ez a minden emberi szellem számára döntő pillanat lesz az ő ínségének órája!

Ha nem él szilárdan az Ige szerint, akkor majd az őt biztonsággal tartó fonálnak nem lesz hol lerögzülnie, a szelleme szabadon fog tévelyegni, ha csak közben még nem kapcsolódik rá a sötétségre, és nem süllyed vele együtt az iszonyatba. Még az egyébként mindig szívesen segítő szellemek is kénytelenek ilyen esetekben tétlenül félreállni.”

 

Idézet a  „Tévelygés“ című előadásból

 

Minden rádióhallgatóra csak egyetlen alapvető feltétel érvényes: az Igazság komoly keresése. Önmagában kell megvizsgálnia, és életre keltenie a szavakat, de a szónokkal nem kell törődnie. Másképp nem lesz belőle haszna. Akik nem erre törekednek, azok számára minden feláldozott idő előre elveszettnek számít.

Szinte elképesztő, ahogy a legtöbb ember naivan és görcsösen tudatlan szeretne maradni afelől, hogy honnan jön, ki is valójában és hová tart!”

           Ezeknél az idézeteknél szükséges megállni és valamit kiegészíteni. Az említett UFO jelenség ne legyen az Igazság keresői számára valami ismeretlen dolog, de másrészt nem kell  újból valami bálványnak venni, és ne vezessen fanatizmushoz se.

              Ezért fontos hozzáfűzni a következőket:

              Ne keressétek a kapcsolatot a földönkívüliekkel, és ne tőlük várjátok a megmentést, hanem szellemetekben keressetek kapcsolatot az Ember Fiával az Ő Igéje által. Pontosan az előző idézet értelmében. Akkor majd megéritek az igazi kontaktust! Így elkerülhető a nagy csalódás, és talán nem lesztek elcsábítva sem. 

              Az igazi kapcsolathoz számba sem jöhet valami protekció, vagy kiváltság, vagy  tolakodó viselkedés. Ne higgyetek semmilyen kozmikus, garantált ajánlatnak! Az  igazi megmentők ez idáig nem kínáltak fel semmi garantált ajánlatot! 

              Miért? Mert egyenlőre nem tudják, hogy ki lesz rá méltó! De az Ige segítségével, és az  örök törvények szerinti élettel mindenki maga megszerezheti. Mindenki számára egyedül ebben áll a segítség felajánlása, ami igazi kapcsolathoz vezethet. Akkor biztosan nem fogtok csalódni! Ne igyekezzenek valami vezetőhöz se kötődni, mert most azokat az időket éljük, ami a Bibliában úgy van leírva, mint annak az ideje: „amikor az Úr elfedte arcát!” 

        Tökéletesen kifejező egy népi közmondás:

 

Kérd ki mások tanácsát, de a saját érzésedhez  tartsd magad!”

Tanácsot kérni - IGEN!  Hagyni magad vezetni – NEM!

Akinek már tulajdonában van az Abszolút Igazság Igéje, az a tanácskéréssel is takarékoskodjon!

 

               Az igazi megmentők ugyan még egyetlen garantált ajánlatot sem tettek, de ez nem jelenti azt, hogy semmit sem tettek a mi megmentésünkre. Éppen ellenkezőleg. A bizonyítékok a „Kozmikus kapcsolat” című könyvben találhatók, melynek szerzője  G. Adamski, aki Abd-ru-shin kortársa volt, amikor Az Igazság Fényében című mű íródott számunkra.

              Ez a könyv több kiadásban Szlovákiában is megjelent. Ám az egyes kiadások tartalmukban különböznek egymástól, főleg a 62. pontban, ami a legfontosabb.

 

            Most vegyük megfigyelés alá a Kozmikus kapcsolat eme 62. pontját, mert ennek köszönhetően sok mindent megérthetünk!

 

 A könyv legrégebbi változatában, mely Szlovákiában A szellem ajándéka” címmel jelent meg 1994-ben a Brieždenie (Briezsgyenie - Virradat) kiadó gondozásában, ez a 62. pont így szól:

 

Az első könyv az Ószövetség volt, a második könyv az Újszövetség volt, és a harmadik könyv íródik számotokra!”

 

A második kiadásban, amit 1996-ban az Eko-konzult jelentetett meg, a 62. pont szövege már így van módosítva:

 

„ Az első könyv az Ószövetség volt, a második könyv az Újszövetség volt, és a harmadik könyv meg lesz írva számotokra!”

 

Egy változat megjelent az UFO Magazin havilap 1993/3 számában, a második rész pedig az 1994/6 számban, de ez a verzió a 62. pontot már 50. pontnak hozza.

 

Az utolsó verzió, mely az interneten jelent meg a www.universe-people.cz cím alatt, melynek népszerűsítője a cseh Ivo Bendamár egyáltalán nem tartalmazza ezt a legfontosabb pontot! Vajon mi okból?

 

Hát nem furcsa? 1994-ben a könyv íródott számunkra, 1996-ban azt ígérték, hogy meg lesz írva, és most már hallgatnak róla.

 

A Fényből figyelmeztetve lettünk egy fontos könyvre, ami be lett sorolva Isten Igéjének könyvei közé. Idővel ezt a Fény-csatornát a sötétség szolgái kezdték cenzúrázni, és saját céljaikra használni, ami legjobban persze a leglényegesebb információn mutatkozott meg.

A Kozmikus kapcsolatban is figyelmeztetve vagyunk arra, hogy elengedhetetlenül szükséges ismerni a kozmikus, az Isteni törvényeket, ami nagyon szorosan összefügg a 62. ponttal. Mivel a 62. pont rámutat arra, hogy hol találhatjuk meg a törvények magyarázatát! E törvények ismerete az ember szellemi növekedésének legfontosabb előfeltétele! Azért fordítja a sötétség a legtöbb erőfeszítést arra, hogy e törvények magyarázata az emberhez ne jusson el. A sötétség igyekezett a 62. pontot gondosan elrejteni, és nem is tudatosította, hogy nélküle a teljes üzenet a fogékony olvasó számára tulajdonképpen logikátlan lesz.

A cenzúrát továbbá az is bizonyítja, hogy a Kozmikus kapcsolat nálunk elsőként megjelent kiadásában az áll, hogy az üzenetet Adamski 1967-ben vette. De Adamski 1965 április 23-án meghalt, vagyis ő személyesen nem írhatta ezt a könyvet, és az üzenetet is jóval korábban kellett vennie.

 

A felhozott bizonyítékok szerint minden arra utal, hogy az eredeti, Adamskitól származó üzenetben a 62. pont így nézett ki: „Fontos dolgok vannak készülőben. Az első könyv az Ószövetség, a második könyv az ÚjszövetségA harmadik könyv már szintén meg volt írva számotokra!”

 

Vagy még az a lehetőség is fennáll, hogy az első verzió a helyes, ahol az áll, hogy „harmadik könyv íródik számotokra!” Ez attól függ, hogy Adamski pontosan mikor vette át ezt a Kozmikus kapcsolatot.

 

Nem állítjuk, hogy e könyv címe is ott volt, mert ez beavatkozás lenne az ember szabad akaratába. Maga az Ember Fia jelentette ki, hogy „az Igét nem kell senki után hordozni, és magas sziklára kell állítani, hogy az embernek erőlködnie kelljen!” Ezt a könyvet mindenki maga keresse meg…

 

A most következő idézettel újabb bizonyságát adjuk annak, hogy a „Kozmikus kapcsolat” már cenzúrázott, és hogy már az Ember Fiának Igéjébe is beavatkozás történt.

A következő idézet „Az Igazság fényében” című könyvből, a Miatyánk című előadásból való, amit a morvaországi Hlas Zlín kiadó jelentetett meg.

De ez bizony se a Grál-üzenet szlovák kiadásában, se a cseh háromkötetes kiadásban nem található.

Hiszen az ember az imádság minden szavával hazudik........

Már három alkalommal kapott lehetőséget, hogy megismerje Isten valódi akaratát! Először Mózes által, aki erre inspirálva volt.

Másodszor maga Jézus, az Isten Fia által, aki magában hordozta az Igazságot. Harmadszor és utoljára a Grál- üzenetben, mely szintén közvetlenül az Igazságból merít.”

 

Ha összehasonlítjuk ezt az idézetet a Kozmikus kapcsolat idézett 62. pontjával, akkor még egy igazságról győződünk meg.

Látjuk, hogy ez a két idézet egy forrásból származik. És ez a forrás az Abszolút Igazság! Ez az egyezés ezt bizonyítja.

Miért ezen a 62. ponton változtatott a sötétség? Hát azért, hogy az emberiség ezt a legfontosabb könyvet ne keresse! Vagy csak azután, amikor már ez is megfelelően módosítva lesz! A sötétség természetesen a harmadik könyv megváltoztatásán, vagy legalábbis bagatellizálásán dolgozott a legintenzívebben. Ezért jelent meg idővel a „GRÁL-ÜZENET” két változata, melyek hitelességéről sok vita indult. A sötétség nagyon jól tudta, hogy egy eredeti, igazi változat, közvetlenül az Úrtól (a szerzőtől) való, Morvaországban található, és ezért Morvaországban megjelent egy hamis Imanuel, és megírta a „grál-üzenet” hamis változatát.

 

Lehet, hogy némelyik hallgató, aki már olvasta az Örök törvények című könyvet, mely magában foglalja a Kozmikus kapcsolatot is, ami néhány perc múlva elhangzik ebben az adásban, feltesz egy logikus kérdést: „hogy az Örök törvények szerzője miért nem sorolta be a könyv üzenetébe a 62. pontot is.” Erre a kérdésre nagyon egyszerű és logikus választ lehet adni: A szerző ugyanis az egész könyvet erről a 62. pontról írta! Mivel Isten törvényeinek magyarázata csak az ő könyvében lelhető fel, vagy közvetlenül a Grál-üzenetben, amelyre ő felhívja a figyelmet. És ez azt is világosan bizonyítja, hogy közel állt az élet vizének forrásához, melyből inni adott nekünk. Ő nem kereste a lényegtelent, amit az emberek már elrontottak, és ennek javítgatásával nem is próbálkozott, hanem elmondta nekünk a lényeget – az újat!

 

Most  fordítsunk figyelmet az általa írt Örök törvények második részének, ahol a szerző ezzel a témával foglalkozik.

 

A 315. kérdés


 

Mi a véleménye G. Adamskiról, aki azt állítja, hogy járt az űrhajókon és kommunikált a legénységgel? Igazi földönkívüliekkel találkozott?

 

Ők nem egy másik bolygó lakói voltak, hanem lények az Ember Fiának Csillagáról. Ő maga egy volt közülük. Küldetéssel inkarnálódott a Földre, és amikor ezt beteljesítette, visszatért hozzájuk. Földi élete során azonban nem lett felvilágosítva szellemi származásáról, de a küldetést mégis teljesítette.

A fatimai kisgyerekek, akik látták a jelenést és aztán meghaltak, szintén az Ember Fiának Csillagáról való lények voltak. Ezért csak ők láthatták az Őskirálynő szellemi testét. Felnőtt korukban az lett volna a feladatuk, hogy kontaktőrként működjenek az Ember Fiának Csillagával. Ennek legénységét isteni és ős-szellemi lények alkotják, akik jelenleg a finomanyagúság fölött élnek. Magas származásuknak köszönhetően könnyen és gyorsan képesek materializálódni és dematerializálódni járműveikkel együtt a teremtés különböző szintjein.

Imanuel, miután leereszkedett, most együtt él velük az űranyahajón, és a magas bolygókról származó bolygóközi segítséget készíti elő az ítélet napjára.

Adamskinak az volt a feladata, hogy megismertesse a széles és a szakmai nyilvánosságot a magas földönkívüli civilizációk létezésével és földi működésükkel. Földi élete során, mint Abd-ru-shin kortársa, személyesen találkoznia kellett volna vele, de ezt a sötétség állandóan gátolta, és így sem ez, sem az együttműködés nem valósult meg.

Adamski az űrhajók felépítésének műszaki ismeretei mellett, "Az űrhajók belsejében" című könyv szerint, Star könyvkiadó, Prága, szellemi üzenetet is átvett Imanueltől, mégpedig Orthonon keresztül, aki egy lény az Ember Fiának Csillagáról. Az emberiség számára ez az üzenet 1967-ben lett nyilvánosságra hozva Kozmikus kapcsolat néven. Később különböző médiák a borupi iskolából (Borup, Dánia) hamis tényekkel egészítették ki és el is ferdítették. Ezzel az eredeti, nagyon tömör üzenet, vesztett az átütő és a meggyőző erejéből.

Imanueltől olyan utasítást kaptam, hogy a rendelkezésre álló forrásokból (P. Mulford "A szellem ajándéka" című könyvből és egy cseh szamizdatból merítettem) csak azt hámozzam ki, ami valóban fontos és igaz, és tegyem hozzáférhetővé az olvasók számára, mint Imanuel üzenetét. Az üzenet ugyanis kipótolja könyveimben azokat a hiányosságokat, melyek az új generáció megmentésének módjára vonatkoznak. A figyelmes olvasó kiérzi, hogy Imanuel az üzenet szerzője, bár őt a sötétség azokban a könyvekben, melyek ebből a rövid üzenetből íródtak, Jézussal helyettesítette, hogy az emberek csak Jézus újbóli eljövetelét várják.

 

A George Adamski által vett Kozmikus kapcsolat” következik

 

A mai ember saját akaratából reménytelen és szélsőséges helyzetbe került. Minden emberi rendszer kilátástalanul megfeneklett vagy kudarcot vallott oly mértékben, hogy már nincs lehetőség biztosítani az ember biztonságát. A tudomány és a technológia olyan szintre jutott, és olyan sebességgel halad, amivel az emberiség szellemi felfogása nem képes párhuzamosan lépést tartani.

A világot atomháború fenyegeti, ami szélsőséges esetben az élet teljes pusztulásához vezetne. A világban lejátszódó események alapján úgy tűnik, hogy az emberiség nem ismeri a fenyegető katasztrófa elöli menekülés módját. Vannak azonban más tényezők is, amelyek jelzik a menekülés lehetőségeit. Segítségünkre jönne egy másik, a földinél fejlettebb tudomány és technológia. Ez a perspektíva fantasztikusnak tűnhet annak, aki először hall róla.

Ha belenézünk a Bibliába -János Jelenései-, és hogy miről beszéltek Jézussal az apostolok az emberiség utolsó napjaival kapcsolatban, ott rátalálunk a mai világ egyértelmű leírása, az atomháború jeleire és következményeire, valamint olyan metaforikus szimbólumokra és utalásokra, melyek az emberiség Földön kívüli tömeges áthelyezéséről és evakuálásáról szólnak.

A közelgő világvége előtt a világban zajló események kezdetben nem lesznek kedvezőek az emberiség számára, de erről saját maga tehet. Egy a térből jövő gigantikus mentési műveletnek köszönhetően a földi életnek egy teljesen új módja lesz bevezetve, egy olyan kultúra, ami a kozmikus törvények sokkal mélyebb megértésén alapszik, mint amit eddig a Földön sikerült elérni.

Ezt az örömteli Üzenetet mindenkinek ismernie kellene, aki be akarja tartani a kozmikus törvényeket és szeretné megérteni ezeket a dolgokat. Itt van:

 

 • E Föld számára én vagyok az Alfa és az Omega. Valóságos vagyok, bár az égből jövök hozzátok. Megszabadítlak benneteket ettől a nyomorúságtól. Elhozom nektek a békét.

 • Egy hozzám közeli ember közönséges földlakóként élt a Földön. Eszközként használtam. Ez az Üzenet roppant jelentőségű és mély hatást gyakorol az emberiségre. Nem ő volt az egyetlen, akivel kapcsolatban állunk. Mindegyikük gondos válogatáson megy át, és pontosan betartják az utasításokat. Ezek határt szabnak munkájuknak, ami ezekre az utasításokra korlátozódik.

 • Orthon a közvetítő köztem és Adamski között, hogy kialakuljon a kapcsolat a Földdel. De az egész akciót Orthonon keresztül én irányítom. Addig nem használom a valódi nevem, míg el nem jön az én napom!

 • A Földön sok ember meg fog lepődni, ha majd szemtől szembe találkozik az egyik tőlünk való nőszeméllyel, aki nem földi eredetű.

 • Egy új korszak van születendőben, amit megelőznek a szülési fájdalmak.

 • Mindig veletek vagyok, én vagyok az Út, az Igazság, az Élet.

 • Az emberiség a gondolkodás és az etika terén a teljes átalakulás küszöbén áll.

 • Mindenki megkapja az Igazság fényét, amikor eljön az ideje. Az én akaratomat senki sem kerülheti el. Semmi sem akadályozhat meg abban, hogy befejezzem a művem.

 • Egy teljesen más életforma lesz bevezetve, amit aligha tudtok elképzelni.

 • Ezen a Földön semmi sem állíthatja meg a terveimet.

 • Mindenki abszolút szabadsággal rendelkezik, senkire sem lesz szellemi nyomás kifejtve, és semmi sem lesz ráerőszakolva.

 • A Földdel létesített kapcsolataim tökéletesek és közvetlenek.

 • Ha a kulcsok a megfelelő kezekbe kerülnek, és a kapuk szélesre lesznek tárva, akkor az én megnyilvánulásom tetté válik.

 • Más civilizációk nem fogják megtámadni az emberiséget, azt nem engednénk meg. Saját eszközei és hibái által lesz megtámadva. Az emberiség majd csak ebben a szélsőséges helyzetben érti meg saját hibáit és tehetetlenségét, és csak akkor fogadja majd el hálával és megértéssel a mi kozmikus segítségünket.

 • Az emberiségnek nem lehet felfedni eljövetelünk óráját. Ez a mi titkunk, és az eljövetelig az is marad. Az akció időpontját nem ismerik azok sem, akik részt vesznek benne - a pontos órát csak én ismeremA pontos időpontot egyetlen prófécia sem jelzi.

 • Nemcsak szellemi, hanem anyagi átalakulásra is sor kerül.

 • A válság idején megjelenő emberfeletti segítséget világszerte különböző módon várják, bár ugyanarról az aspektusról van szó, a Biblia szerint ez "Krisztus második eljövetele" vagy " az Ember Fiának a megjelenése a felhőkön."

 • A korszakokkal ezelőtt megjósolt események most a beteljesülés előtt állnak. Átvettem az irányítást a Föld felett. Az vagyok, akiről írtak és beszéltek. A Földön mindenütt megnyilvánulok.

 • A nagy világesemények hamarosan felgyorsulnak. Ne essetek pánikba. Bízzatok bennem, a dolog az én kezemben van.

 • Amikor felgyorsulnak a negatív események, akkor nagy nyomorúság lesz. Ennek meg kell lennie. Sorsának beteljesülésében senki sem kerülheti el az én akaratomat.

 • Az egész világ egy forró pokollá változik, melyből feltámad az én királyságom, mint a Főnix madár.

 • A tervem tökéletes, erre az akcióra minden gondosan elő lett készítve. Mindenki olyan helyre lesz helyezve, hogy az megfeleljen a szellemi magasságának. Az én Atyám házában sok lakóhely van. Mindenki számára van helyem, de egy bizonyos rangsorba kell rendezni az egyéneket.

 • A választottak ne kételkedjenek az én segítségemben. Semmi sem lett a véletlenre bízva.

 • Ismernetek, értenetek, és a mindennapi életben realizálnotok kell a kozmikus törvényeket, hogy képesek legyetek a szellemi átalakulásra, aminek a Földön most be kell következni azoknál, akik erre törekszenek.

 • A szellemi és a fizikai változások szorosan összefüggnek egymással, ezért egyszerre fognak lejátszódni.

 • A szellemi átalakulás csak azokat érinti, akik erre készen állnak. A többiek visszaélhetnének az új képességekkel, és árthatnának az én kozmikus tervemnek.

 • Az ember távcsöveivel látni véli a világegyetem nagy részét, de a valóságban egy millimétert sem lát belőle.

 • A Földön olyan dolgok történnek, melyek majd sokaknak kegyetlennek tűnnek, pedig természetes folyamatról van szó, mivel az emberiség szellemi megtisztításához vezetnek.

 • Az események hamarosan annyira felgyorsulnak, hogy csak azok fognak részt venni a tervünkben, akik érteni fogják. Ne engedjétek, hogy külső akadályok befolyása alá kerüljetek, mivel a szellemi fejlődés most mindennél fontosabb.

 • Segítséget nyújtunk mindazoknak, akik megértik az új kort.

 • Azok, akik nem akarják elfogadni az új szellemi ismereteket, hatalmas testi és lelki szenvedést fognak elviselni, mert az segít nekik a szellemi növekedésben.

 • Ma még nem hallatszanak a Földön az atomfegyverek nagy robbanásai, de azt mondom nektek, hogy nem fognak sokáig váratni magukra. Addig fel kell készülnünk a megmentésetekre.

 • Ígérem, hogy minden űrhajó egytized milliméternyi pontossággal ott lesz, ahol lennie kell, mielőtt elkezdjük a mentő akciót.

 • Az eljövetelem előtt be kell teljesülniük a Törvény követelményeinek, ami azt jelenti, hogy mihelyt a földi emberek megértik a kozmikus törvényeket, abban a pillanatban fizikai módon jövünk el, hogy mindenki megértse.

 • A ti Földetek nem az egyetlen emberlakta bolygó ebben a naprendszerben. Több ilyen bolygó létezik, mint amennyit az emberi tudomány elismer.

 • Ha ebben a pillanatban végrehajtanánk a változást, amit a későbbiekben szándékozunk megtenni, 10 évig sem tartana, és az emberiség ugyanarra a szinten esne, amin most van. Ezért a változást majd csak akkor hajtjuk végre, amikor az emberiség a kétségbeesés és a kilátástalanság küszöbére jut. Az új szellemi tudás által megérti, hogy milyen állapotba jutatta saját magát.

 • Minden és mindenki olyan gyors átalakuláson fog átmenni, hogy senki nem fogja megismerni még saját magát sem. Ez egy történelmi ugrás lesz.

 • Az Üzenet címe - "Kozmikus kapcsolat" azt jelenti, hogy a megfelelő időben a Föld egy kozmikus mentőakció keretében kapcsolatba kerül a magas anyagi világokkal.

 • A kritikus pillanatokban fordítsátok figyelmeteket arra, hogy kérjétek a kozmikus segítséget, melynek sikerét garantálom. Fordítsátok gondolataitokat Istenhez.

 • Olyasmit teszek a Földdel, amiről az emberiség nem is álmodott. A Föld egy másodpercre megszűnik forogni saját tengelye körül. Attól a pillanattól kezdve teljesen megváltozik, a Föld térképe teljesen új lesz.

 • Azok számára, akik a Földön az élet iskolájában elbuktak, lejárt a tanulási idő. Tovább már nem fognak itt fejlődni, mivel lemaradtak.

 • A világ egy közös nyelvet kap tőlünk.

 • Az új generációnak számos oka van az örömre, attól függetlenül, hogy mi fog történi másokkal. Azok, akik visszatérnek a Földre, egy új létformát kapnak. Azok, akik meghalnak a következő inkarnációban folytatni fogják fejlődésüket az alsó bolygókon.

 • Az én eljövetelem forradalmi lesz, ami most létezik, abból nem marad semmi.

 • Ma az ember technikai ismeretei annyira tökéletesek, hogy az öldöklés is a tökéletesség fokára jutott. Ha az emberiségnek fentről nem nyújtanánk segítő kezet, a Földön az összes teremtmény elveszne.

 • A tűz lesz a megtisztítás eszköze, felégeti és megtisztítja a Földet.

 • Ezer boldog évig fogtok élni a Földön. Én mindig veletek leszek, és megmutatom nektek a fejlődés útját.

 • Az embernek szabad akarat adatott, és ezért Istenhez is szabad akaratból, magától kell, hogy jöjjön. Ezért ne erőszakoljátok rá szavaimat azokra, akik nem akarják hallani.

 • A földi egyház azért lett létrehozva, hogy az én szavaimat hirdesse. Azonban rosszul bánt a művemmel. Nem volt az enyém, csak néhány egyházi ember volt az enyém. Az egyház a vég előtt áll.

 • Az én egyházam, amit a Földön létrehozok, csak olyan hívőkből lesz megalakítva, akik nem vakon, hanem valóban hisznek. Nem csak egy útmenti ház lesz, ahová vasárnap járnak. Része lesz a mindennapi életnek. Mindenütt csupa mosoly, boldogság és igazságosság fog uralkodni.

 • Elegem van a papi ornátusokból, feltűrt ingujjakat és munkát akarok látni. Nem az tisztel engem, aki csak lehajtott fejjel olvas és imádkozik, hanem az, aki tettre és segítségre hajlandó.

 • Minden vallás eggyé olvad, mert csak a legtisztábbak maradnak meg, akik képesek a szellemi átalakulásra.

 • Az új birodalomban egy hetven éves ember nem lesz öreg. Olyan hosszú életű lesz, mint az ókori elődei - hatszáztól ezer évig fog élni. A fizikai test a fejlett szellem hatása alatt képes lesz az élet bizonyos szakaszaiban regenerálódni, teljesen felújítani magát.

 • Az új kor kormánya teljesen más lesz, mint a mostani. A világot egy helyről fogják irányítani. Csak azok fognak uralkodni, akik elérték a teljes szellemi megértést, és ezt terjeszteni fogják másoknak is, hogy mindenki a végtelen szeretet és bölcsesség útját járhassa.

 • Fizikailag fogok eljönni az emberekhez, hogy jobban érthessék az Istent.

 • A Föld egy magasabb tudatállapotba lép. Az egész galaxis tudata is megemeltetik.

 • Amikor az ember visszatér a Földre, az üres és puszta lesz. Egyetlen emberi lény sem tudna itt élni, ha nem kapna felülről további segítséget.

 • Ha a kozmikus törvények szerint fogtok élni, az erősebb rész mindig segít a gyengébbnek. Ti is segíteni fogtok az alattatok lévő alacsonyabb világoknak.

 • Az ezeréves birodalomban az ember olyan magas szellemi szintre emelkedik, hogy később már nem lesz szüksége olyan fizikai testre, amivel ma rendelkezik. A Föld fokozatosan egyre magasabbra fog emelkedni, és az ember is tisztára szellemi lénnyé lesz, és így jobban megérti Istenét.

 • Az ember a Földön kívüli térben is megkapja az új tudást.

 • A ti növényeitek sokkal szebbek lesznek. Az állatok harmóniában fognak élni, mert az ember tudata már nem fogja őket veszélyeztetni.

 • A "Jöjjön el a Te országod" imádság az új birodalomban beteljesül.

 • Aki az én hangomat fogja hallgatni és elhiszi, hogy én vagyok az eljövendő, az a kozmikus térből tanúja lesz annak, hogyan tisztul meg a Föld a tűz által. Aztán visszaereszkedik a Földre és ezzel az új megértés birtokában, velem napi kapcsolatban fog élni.

 • A tudomány ismeri azokat a jelentős változásokat, melyekre a növények és az állatok fejlődése során került sor, de nem képes megmagyarázni, hogy miként történtek. Mutációnak nevezte őket, melyek gyors, felfelé ívelő ugrásokból állnak. Most ehhez hasonló változás -mutáció- fog lejátszódni az emberiséggel.

 • A szellemi megértés még nem lesz egészen tökéletes, de olyan magasra emeltetik, hogy az élet a jelenlegihez képest földi paradicsommá válik.

 • Emberek milliói lesznek az élet magasabb fokára emelve, ahol minden teljesen másképp fog lejátszódni.

 • Mivel az embernek szabad akarata van, megengedtetett neki, hogy egészen idáig mehessen, az önpusztításig, hogy lássa, mit hozott létre esztelenségében. A mi segítségünket mindazok megkapják, akik erre felkészültek: ismerik a kozmikus törvényeket, és kérik Isten segítségét. Amikor a kétségbeesés a legmagasabb szintre jut, akkor jövünk el fizikailag.

 • A Biblia szerint mennyei seregekkel jövök el a felhőkön.

 • A katasztrófa után a Föld fél éven belül újra regenerálódik, és képes lesz befogadni az új életet.

 • A karma törvénye olyan, hogy minden cselekedet a saját szerzőjéhez tér vissza. Ez automatikusan irányítja az élet iskoláját. Az ember az elkövetett tévedéseken keresztül gyűjti a tapasztalatokat. A karmától való megszabadulás kulcsa az élet törvényeinek ismerete.

 • Már most hirdetem nektek a segítségem, hogy legyetek rá felkészülve, és várjátok bizalommal. Senkinek sem mutatkozunk előkészítés nélkül, még a választottaknak - küldetéssel Földön élő saját embereinknek- sem.

 

 

Most ismét Paul Theodor Hellyer, volt kanadai védelmi miniszter beszédéből idézünk:

 

Szükséges lenne, hogy a fiatalokat világszerte nemes eszmék vezéreljék. Az új realitás felé kellene irányulnunk, ahol mindannyian harmóniában fogunk élni, földönkívüli szomszédainkkal is, és e tervnek természetesen a világbéke fenntartása is része kell hogy legyen. Egy szóval szellemi emberekké kell lennünk, és be kell vezetnünk a gyakorlatba egy elvet, ami a világ minden vallásában közös.“

 

 

És legvégül még egy lényeges idézet, mégpedig a Próféciák Az Igazság Fényében” című könyvből:

 

 

jön a szőlő ura

 

Egy gyönyörű és termékeny szőlőt kaptunk bérbe. Tájékoztatva lettünk arról, hogy miként kell megművelni az urunk és a magunk hasznára is. Mindezt a törvényekben szerződéssel pecsételtük meg. Azonban rosszul gazdálkodtunk a szőlőben. A bért nem küldtük meg az úrnak. Az ő törvényeivel nem törődtünk. Amikor a bérért küldött becsméreltük és megköveztük az ő küldönceit.

A mi megmentésünkre és jóvátételünkre elküldte nekünk a Fiát. Őt meggyaláztuk és a keresztre szegeztük.

Még így is könyörült rajtunk, és eljött hozzánk, hogy emlékeztessen minket a törvényekre és a szerződésre, és megmagyarázza őket. Megmentésünk érdekében sötét tanulságban részesített minket.

De mi már nem ismertük fel őt, az ő törvényeivel és a szerződéssel nem törődtünk.

 

A bérleti idő lejár! Ismét emlékeztetve vagyunk az örök érvényű törvényekre!

 

Használjuk ki a menekülés utolsó lehetőségét, és tartsuk tiszteletben az ő küldönceit, hiszen az Ő eljövetelét hirdetik!

 

Eljön, hogy megtisztítsa a szőlőt, elítélje az adósokat, és új gazdákat állítson!”

 

* Az Örök törvények 1” című könyv hangoskönyv formájában ingyenesen letölthető  ITT
A jelszó: "radio"

 

 *

 *       *       *

 *

 

A Kozmikus kapcsolat 62. pontjának szövege a legteljesebb bizonyíték azok számára, akik kritizálják az IGAZSÁG IGÉJÉNEK terjesztését a „MEGMENTÉS” rádió adásán keresztül.

A Fény nem csinál titkot az Igéből, és semmit sem rejteget az Igazság keresői előtt. Csak a sötétség rejtegeti illetve ferdíti el a fontos tanulságokat és információkat!

 

Ez a tény sokaknak szolgálhatna tanulságként, olyanoknak akik azt képzelik, hogy az ő tanácsaik a Fényből származnak, és így az Igazságnak tesznek velük szolgálatot.

 

HISZ MIÉRT VOLT AZ IGAZSÁG IGÉJE MÁR ANNYISZOR ELHOZVA SZÁMUNKRA!?

AZÉRT, MERT MINDIG REJTEGETTÜK ÉS MEGHAMISÍTOTTUK!